Načela duhovnog života križara

Statut Križarske organizacije određuje općenito kakav treba biti duhovni život svakoga člana i ne ulazi u pojedinosti. To je nadopunjavala Zlatna knjiga, koja je bila duhovni priručnik članova još Orlovske organizacije, čije je hrvatsko izdanje (sa slovenskog) priredio blaženi Ivan Merz. Zlatnu knjigu naslijedili su kasnije križari i po njoj razvijali duhovni život i izgradnju svoga karaktera.

Za obnovljenu Križarsku organizaciju pokazala se potreba da se ukratko odrede konkretnija načela za duhovni život svakog njezina člana u duhu Zlatne knjige. To je i učinjeno tako da su načela raspoređena u tri skupine: Stav prema Bogu, samome sebi i bližnjemu. Svaka skupina ima po sedam načela. Broj sedam ima simboličko značenje u Bibliji i izražava potpunost, cjelinu, savršenstvo. Načela su tako sastavljena da daju smjernice za sveukupni kršćanski život i ponašanje članova Križarske organizacije.